Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Objecte social

L’objecte social es concreta en la realització dels fins següents:

1.- Estudis urbanístics, redacció d’instruments d’ordenació, plans urbanístics, gestió, programes per al desenvolupament d’actuacions urbanístiques i la seua execució, i projectes d’urbanització i la iniciativa per a la seua tramitació i aprovació.

2.- Activitat urbanitzadora que pot aconseguir tant a la promoció de la preparació de sòl i renovació i remodelació urbana com a la de realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de servicis, per a l’execució dels plans d’ordenació.

3.- Gestió i explotació d’obres i servicis resultants de la urbanització, d’acord amb les normes aplicables en cada cas.

4.- Conservació de les obres d’infraestructura.

5.- Projectar, executar i conservar, mantindre, reparar, reformar, rehabilitar i ampliar edificis municipals, col·legis públics i altres edificis públics i instal·lacions públiques de Torrent, i qualsevol classe d’obres de regeneració i renovació urbana, amb subjecció a la normativa vigent.

6.- Promoció, projecció, construcció i disposició de qualsevol classe d’immobles.

7.- Projecció, execució i conservació i gestió, en general, de vivendes de protecció pública de nova construcció. A més tindrà per objecte la intermediació en el mercat de la vivenda en lloguer, pública o privada, d’obra nova o usada i qualssevol fins que resulten necessaris per al foment del lloguer de qualsevol classe d’immobles.

8.-Projectar, executar, conservar, mantindre, reparar, reformar, rehabilitar i ampliar elements de la infraestructura verda i xarxes de serveis associats, especialment, zones verdes, parcs i jardins públics i privats, en el seu cas; xarxa viària, horts urbans, zones forestals i altres de similar naturalesa de Torrent, i qualsevol classe d’obres de regeneració i renovació, amb subjecció a la normativa vigent.

Si les disposicions legals exigiren per a l’exercici de les activitats compreses en l’objecte social algun títol professional o autorització administrativa, només podran realitzar-se per mitjà de persones que ostenten la titulació requerida i en el seu cas, no podran iniciar-se abans del compliment dels requisits administratius exigits.

________________________

El Capital Social de la Societat és de 360.599,89€, i està representat per 5.999 accions nominatives de 60,11€ cada una, totalment subscrites i desembossades. Estes accions disfruten dels mateixos drets polítics i econòmics.

L’accionista únic de la Societat és l’Ajuntament de Torrent.