Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Principis

PRINCIPIS QUE REGIXEN L’ACTUACIÓ DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

La justificació per a mantindre qualsevol societat mercantil de capital públic local és guanyar eficacia, flexibilitat i agilitat en la gestió de determinats servicis públics.

NOUS ESPAIS TORRENT S.A.:

  1. Unix eixa eficàcia, flexibilitat i agilitat, amb el respecte als principis de legalitat, interdicció de l’arbitrarietat, objectivitat, jerarquia, mèrit, capacitat i igualtat.
  2. Complix el procediment per a la contractació d’obres i servicis, establit en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  3. Respecta els principis de mèrit i capacitat en la selecció i contractació de personal.
  4. Fomenta la transparència i l’accés a la informació pública, i complix les normes de bon govern, d’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
  5. Racionalitza la seua estructura organitzativa d’acord amb els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, desenrotllats en la Llei 27/2013, de 27 de desembre.
  6. Garantix un control financer i pressupostari rigorós.
  7. Afavorix la iniciativa econòmica privada.