Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Certificat de eficiència energètica per a edificis existents (RD 235/2013)

Què és la Certificació Energètica de les Vivendes Existents?

Es tracta d’un nou procediment obligatori, definit pel Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, que determina el grau d’eficiència energètica d’una vivenda existent. El certificat té per objecte, contribuir a l’estalvi energètic en les llars i millorar la informació de consumidors i usuaris del mercat immobiliari.

Quines vivendes precisen d’este certificat?

Obligatòriament, el certificat energètic haurà d’aportar-se a tota oferta, promoció o publicitat, dirigida a la venda o arrendament de l’immoble. L’obligació d’encarregar i posseir este certificat serà del propietari de l’immoble.

Quan serà obligatori este certificat?

A partir de l’1 de juny de 2013 si un immoble es ven o es lloga sense el certificat energètic, es considerarà en tot cas com a infracció en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis i se sancionarà d’acord amb el que disposa les normes de rang legal que siguen aplicables.

Quines avantatges oferix este certificat?

El certificat informa sobre el nivell d’eficiència energètica de la vivenda en el moment actual, i a més, en ell s’incorporen recomanacions de mesures que podrien ser adoptades pels propietaris per a millorar l’eficiència energètica de la seua vivenda, i amb això reduir el gast energètic.

Quin període de validesa té?

El certificat té una validesa màxima de 10 anys, encara que és convenient actualitzar-ho quan es produïsquen canvis substancials en la vivenda que puguen afectar la qualificació de l’eficiència energètica.

Com es realitza la certificació?

El procés es realitza en les fases següents:

  1. Recopilació d’informació registral, cadastrals i dades constructives i de materials empleats en l’edifici en què s’ubica la vivenda.

  2. Visita a la vivenda, on es realitzaran els mesuraments i prendran les dades necessàries.

  3. Elaboració del certificat i càlcul de l’eficiència energètica segons els mètodes i el programa autoritzats pel Ministeri d’Indústria.

  4. Tramitació davant de l’Agència Valenciana de l’Energia de la concessió de l’ Etiqueta Energètica.

Què és l’Etiqueta d’Eficiència Energètica?

El resultat del procés es resumix en una Etiqueta de Certificació Energètica, distintiu comú en tot el territori nacional.

La qualificació d’eficiència energètica assignada a l’immoble, serà la corresponent als índexs de qualificació obtinguts pel mateix, dins d’una escala de set lletres, que va des de la lletra A (edifici més eficient ) a la lletra G (edifici menys eficient).

Qui pot subscriure el certificat?

El propietari tria lliurement al tècnic que subscriu este certificat, el qual haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’instal·lacions tèrmiques i d’edificació.


Per a més informació puntxe en el següent enllaç. +info