human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

2n ANY CONCESSIÓ AJUDES LLOGUER GVA 2022

AJUDA LLOGUER GVA

Per a l‘abonament de l’ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l’accés a l’ajuda, per la qual cosa les persones beneficiàries hauran d’aportar
  • Sol·licitud de pagament de l’ajuda i declaració responsable que continuen concorrent tals circumstàncies i requisits.
  • Còpia completa del contracte d’arrendament o de cessió d’ús de l’habitatge o contracte de cessió d’ús o d’arrendament d’una habitació.
  • Volant únic d’empadronament que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual en l’habitatge objecte del contracte.
  • Els rebuts justificatius segons les dates que s’indiquen en el quadre següent.
Podrà presentar aqueixa documentació en aquest enllaç:

BONO JOVE

Per a l’abonament de l’ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l’accés a l’ajuda, hauran de presentar els rebuts justificatius segons les dates que s’indiquen en el quadre següent.
Podrà presentar aqueixa documentació en aquest enllaç: