human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

TERMINI APORTACIÓ REBUTS AJUDES LLOGUER GVA 2022

TERMINI APORTACIÓ DE REBUTS JUSTIFICATIUS LLOGUER

(base 16.2ª Orde 4/2022)

Aportació rebuts corresponents a mensualitats de 2022,

terminis

1º/2022

En el moment de presentació de la sol·licitut

Entrega de rebuts. Els rebuts des de gener de 2022 o data d’inici del contracte (si esta fora posterior) fins el moment de presentació de la sol·licitud

2º/2022

Durant el mes d’octubre de 2022

Entrega de rebuts. Els rebuts dels mesos compresos entre la presentació de la sol·licitud i fins a octubre

(Exemple: agost, setembre i octubre)

3º/2022

Durant el mes de gener de 2023

Entrega de rebuts. Els corresponents a l’any 2022 que no s’hagueren entregat amb anterioritat fins al moment

(Exemplo: novembre i desembre)

LES PERSONES QUE HAGEN INDICAT EL SEU NÚMERO DE TELÈFON EN LA SOL·LICITUD SERAN AVISADES D’AQUESTS TERMINIS MITJANÇANT SMS

A través d’aquest enllaç podrà presentar els rebuts justificatiu del pagament del lloguer en els terminis establits en el quadre indicat a continuació, si no es disposa d’un sistema de signatura electrònica, es podrà presentar pels mitjans establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient.

Aportació documental per al programa d’ajudes al lloguer de vivenda. Convocatòria 2022