Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Assessorament Jurídic Vivenda

El Servici està dirigit als ciutadans de Torrent i es presta de forma gratuïta per un llicenciat en dret en les oficines de l’Empresa Municipal NOUS ESPAIS TORRENT S.A., situades en Plaça Major, 31. L’horari d’atenció per a este servici és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Objectius del Servici

  • Assessorament, informació especialitzada, assistència i orientació jurídica en matèria de:
  • Lloguers de vivendes, incloent-hi contractes d’arrendaments per a ús de vivenda, senyals, fiances, incidències durant la vigència del contracte en matèria d’habitabilitat, instal·lacions, danys, etc.
  • Propietat horitzontal, incloent-hi estatuts i règim anterior, negociacions extrajudicials entre la propietat i comunitat o la seua administració en matèria de gastos generals, derrames, obres d’adequació, elements comuns etc…
  • Trasmissions (compravendes, donacions) de la vivenda, inclús en l’aspecte fiscal (impost sobre transmissions patrimonials oneroses, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal) costos i formalitats (notaria, registre, cadastre).
  • Consum, relacionats amb pòlisses d’assegurança de llar, subministrament i facturació d’electricitat, gas, telèfon, aigua, etc.
  • Contractes bancaris relacionats amb la vivenda.

Destinataris

Va destinat a persones, famílies o unitats convivenciales empadronades en Torrent.