CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL WEB

Tot accés a este Lloc Web i l’ús de la informació continguda en el mateix, implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

1. Utilització de la informació continguda en el Lloc

Nous Espais Torrent, S.A., a través del domini nousespais.es facilita la consulta lliure i gratuïta d’informació d’interés general de l’empresa i la ciutat de Torrent. Només està autoritzat l’ús personal i no comercial. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

La informació proporcionada en este Lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable. .

L’accés al Lloc, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Nous Espais Torrent, S.A. no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d’este accés o ús d’informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l’aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts

Nous Espais Torrent, S.A. no garantix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’este Lloc Web, ni es responsabilitza de l’accés o ús dels mateixos. No obstant això, desenrotllarà els esforços precisos per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

Nous Espais Torrent, S.A. podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc Web o en la seua configuració o presentació.

Els llistats que es puguen publicar en este Lloc Web i que continguen dades de caràcter personal s’ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estos llistats no constituïxen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels propis afectats.

3. Disponibilitat de la informació

Nous Espais Torrent, S.A. no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. . Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. Nous Espais Torrent, S.A., no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l’usuari que es derive de l’accés a este Lloc Web o de l’ús d’informació o aplicacions en ell continguts.

4. Propietat intel·lectual i industrial

La privacitat d’este Lloc Web es basa en:

• Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis del Lloc Web.

• Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servici. Al visitar este Lloc Web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i que la visualització del Lloc Web siga correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre Lloc Web i a l’obtenció d’estadístiques (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web).

• Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d’acord amb allò que s’ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d’aplicació. S’inclouran en fitxers titularitat de Nous Espais Torrent, S.A., que s’utilitzaran per als propis fins i els específics de la seua sol·licitud. Dichos datos no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los contactant amb nosaltres a través de correu electrònic en la direcció nousespais@nousespais.es, per mitjà de fax al número 961565311, o per mitjà de correu ordinari o personant-se en les oficines de Nous Espais Torrent, S.A. situades en Plaça Major, 31 – 46900 Torrent. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aporte una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’este Lloc d’Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de Nous Espais Torrent, S.A. o de tercers que hagen autoritzat l’ús de dites continguts a Nous Espais Torrent, S.A., llevat que s’indique expressament la seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Nous Espais Torrent, S.A. o d’aquell que siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en este Lloc, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Nous Espais Torrent, S.A. poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si és procedent, a les responsabilitats que del dit exercici es deriven.

5. Establiments d’hiperenllaços

Hiperenllaços del Lloc a altres pàgines web: en este Lloc Web s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (“enllaços”), que s’han considerat d’interés per als usuaris. No obstant això, Nous Espais Torrent, S.A. no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència en el Lloc.

Hiperenllaços des d’altres pàgines d’Internet al Lloc: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de Nous Espais Torrent, S.A. hauran de tindre en compte el següent:

1. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Nous Espais Torrent, S.A. i el propietari de la pàgina web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de Nous Espais Torrent, S.A. dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que Nous Espais Torrent, S.A. ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s’establix l’hiperenllaç.

2. Nous Espais Torrent, S.A. no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

3. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Nous Espais Torrent, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.