APROVAT PLA ESTATAL PER A L'ACCÉS A L'HABITATGE 2022-2025 I BONO LLOGUER JOVE

PLA ESTATAL PER A l’ACCÉS A l’HABITATGE 2022-2025 I BONO LLOGUER JOVE

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025.
El Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025 prestarà especial atenció als sectors més desfavorits de la població i té els següents objectius a curt termini:

Facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans amb menys recursos mitjançant ajudes directes al lloguer a aquells arrendataris amb menys recursos.

Facilitar l’accés a l’habitatge o a solucions residencials el més immediates possibles a les persones víctimes de violència de gènere, les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables, inclosos els supòsits de vulnerabilitat sobrevinguda, mitjançant ajudes directes al lloguer i a les despeses de subministraments i comunitat de fins al 100% de la renda del lloguer i d’aquestes despeses.

Facilitar l’accés a l’habitatge dels joves amb majors ajudes al lloguer i fins i tot amb ajudes a l’adquisició d’habitatge en municipis o nuclis de població de xicoteta grandària.

Fomentar l’oferta d’habitatge en lloguer amb ajudes als arrendadors per al pagament d’una assegurança de protecció de la renda arrendatícia.

Col·laborar amb els objectius del repte demogràfic mitjançant ajudes als joves per a l’adquisició d’habitatge habitual i permanent en municipis o nuclis de població de menys de 10.000 habitants.

A mitjà termini, el Pla té com a objectius:
a) Incrementar l’oferta d’habitatge en lloguer social mitjançant l’impuls del parc públic d’habitatge, per a això estableix ajudes per a l’adquisició d’habitatges per les administracions públiques o les seues entitats vinculades o dependents.
b) Incrementar l’oferta d’habitatge en lloguer assequible per a les persones majors o amb discapacitat, mitjançant ajudes a la promoció d’habitatges amb disseny, instal·lacions i serveis que responguen a les seues especials circumstàncies, ja siguen de titularitat pública o privada, de nova edificació o procedents de la rehabilitació d’edificis preexistents que es vagen a destinar durant un termini determinat al lloguer assequible amb rendes limitades i per a arrendataris amb ingressos limitats.
c) Incrementar l’oferta d’allotjaments i habitatges en lloguer, impulsant la promoció d’allotjaments temporals, de modalitats residencials tipus co-housing, d’habitatges intergeneracionals i altres similars en les quals, en tot cas, es reduïsca la superfície privativa d’allotjament o habitatge i s’incremente la superfície d’interrelació en comparació amb les solucions habituals d’habitatges, que vagen a ser destinats al lloguer, la cessió en ús o a qualsevol règim temporal similar admés en dret.
d) Incrementar l’oferta d’habitatge en lloguer social mitjançant l’impuls de la posada a la disposició d’habitatges de la SAREB i d’entitats públiques a les comunitats autònomes i entitats locals, així com a les seues entitats vinculades o dependents perquè siguen destinades a aquest lloguer social.
e) Incrementar l’oferta d’habitatge en lloguer assequible o social posant a la disposició de les comunitats autònomes i entitats locals, així com de les seues entitats vinculades o dependents, d’habitatges lliures de gestors privats d’habitatge en lloguer per al seu lloguer com a habitatge assequible o social.

En aquesta mateixa pàgina web continuarem publicat les notícies actualitzades al respecte.