PUBLICADA RESOLUCIÓ PRIMERA AJUDES DE BONO JOVE DE LLOGUER, CONCEDIDES ENTRE EL 2 I EL 6 DE JUNY INCLUSIVAMENT

S’ha publicat la primera resolució de concessió de les ajudes bono jove lloguer, convocatòria de 2022 “RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2022, de la Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, de concessió de les ajudes convocades mitjançant l’Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa del bo lloguer jove, i convocatòria per a l’exercici 2022 (resolució primera).“.

Es realitzarà un primer pagament de l’ajuda equivalent a les mensualitats de les quals s’hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l’habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de l’ajuda.

Per als següents abonaments de l’ajuda serà necessari aportar prèviament els rebuts justificatius de les mensualitats objecte d’ajuda en els terminis indicats. Els terminis de presentació per a justificar les mensualitats de 2022 són (base 17.1 Ordre 3/2022):

  1. Des del dia 1 al 15 d’octubre de 2022
  2. Des del dia 1 al 15 de novembre de 2022
  3. Des del dia 1 al 15 de gener de 2023

A través del següent enllaç Aportació documental per al programa d’Ajudes Bono Lloguer Jove. Convocatòria 2022, podrà aportar els rebuts si disposa d’un sistema de signatura electrònica, es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic. També es pot presentar directament en els Serveis Territorials d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i a través del mitjans establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-concedides-denegades

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22652&version=amp