human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

PUBLICAT LLISTAT PROVISIONAL AJUDES COVID-19 GENERALITAT

ATENCIÓ ELS DIES 12 I 14 D’AGOST EN LES NOSTRES OFICINES I AL TELÈFON 96-156 54 56 (de 09:00h a 14:00h).

Amb data 6 d’agost de 2020, d’acord amb l’article 10 del Decret 52/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual, es publica el llistat provisional de les sol·licituds que han resultat ADMESES I/O EXCLOSES per no complir algun dels requisits exigits en la convocatòria. 

Per a consultar el seu expedient utilitze les opcions de cerca de visualització d’arxius pdf del seu dispositiu, utilitzant el codi d’expedient que apareix en el missatge de text que li ha sigut remés al seu telèfon mòbil. 

El termini per a per a realitzar les al·legacions o aportar la documentació que s’estime pertinent són de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) i començarà a comptar a partir del dia 7 d’agost de 2020. Per a acreditar el compliment del Requisit 1 haurà d’acompanyar, almenys, certificació expedida pel SEPE acreditativa que el passe a la situació de desocupació o ERTE ho ha sigut per motiu del COVID19. Per a acreditar el compliment del Requisit 2 haurà d’acompanyar, així mateix, certificació expedida per l’AEAT relativa als ingressos declarats per tots els membres de la unitat de convivència en l’exercici fiscal 2018.

Més informació en la web de GVA, click açí.