human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

PUBLICAT LLISTAT DEFINITIU AJUDES LLOGUER COVID-19 GVA

Amb data 8 doctubre de 2020, dacord amb larticle 10 del Decret 52/2020, de 24 dabril, del Consell, daprovació de bases reguladores per a la concessió directa dajuts per contribuir a minimitzar limpacte econòmic i social de la Covid-19 als lloguers d’habitatge habitual, es publica:

Llistat definitiu de les sol·licituds que han resultat admeses COMPLETES / INCOMPLETESper manca de la documentació preceptiva necessària per valorar la sol·licitud.

Per consultar la documentació que s’ha d’esmenar, amb el NIF, CIF o NIE i els darrers 6 dígits del compte bancari que vau indicar a la sol·licitud, consulteu al següent enllaç, on cada sol·licitant podrà conèixer quina documentació necessita aportar per completar la seva expedient.

“CONSULTA LA TEVA NOTIFICACIÓ”

El termini per aportar la documentació a esmenar és de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) i començarà a comptar a partir del dia 13 doctubre de 2020 fins al 26 doctubre inclusivament.

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

De forma telemàtica : TECE – Aportació documental telemàtica o presencial per completar un expedient ja iniciat dels programes dajuts de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de lhabitatge.

O bé de forma presencial, mitjançant la seva presentació pels mitjans indicats al llistat publicat, adreçada a la Direcció Territorial d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent.

Cal sol·licitar cita previa per acudir a l’ADREÇA TERRITORIAL D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA d’Alacant, Castelló i València oa qualsevol Oficina PROP de la Generalitat, la pàgina web per sol·licitar cites prèvies és:

https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be