human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Subministrament material fontaneria i reg per al servei de Jardineria

Expedient 05.60/3006.01/01/21
Anunci PLACE 22-02-2021
Tipus de contracte Subministraments
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 22/02/2021 0:00:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE FONTANERIA I REG NECESSARI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA MUNICIPAL)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç aquí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dimecres 10 de març del 2021, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a laurac@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

_______________________________________________

22/03/2021: Publicat:

* Informe de Proposicions presentades

* Acta obertura d’ofertes.

* Informe de Valoració de proposicions.

* Resolució d’adjudicació.

* Contracte signat.

18/02/2022: Publicat:

* Informe revisió preus 2022.

* Anunci revisió preus 2022.

* Comunicació pròrroga contracte.