Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET
Exercici 2015

Quadre resum contractes: Obres, servicis i suministres

Contractes manteniment col·legis

Contractes Pla de Barris

Contractes d’administració general i servicis

Exercici 2016

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2016

Estadístiques de Procediments de Contractació en 2016

Exercici 2017

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2017

Estadístiques de Procediments de Contractació en 2017

Exercici 2018

Estadístiques Procediment de Contractació 2018

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2018

Exercici 2019

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2019

Exercici 2020

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2020 I

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2020 II

Exercici 2021

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 3er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 4t trim.

Contractes Prórrogues i Majors 2021.

Exercici 2022

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 3er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 4t trim.

Contractes Prórrogues Majors i Menors Especials 2022.

Diligència esmena tancament annual contractes 2022.

Exercici 2023

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 3er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 4t trim.

Relació contractes menors 2023 definitiu (revisat)

Contractes no menors 2023

Exercici 2024

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2024 1er trim.

Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d’Educació infantil i primària, d’Educació especial i d’Adults de Torrent

Acord comanda de gestió del manteniment d’edificios de CP Educació infantil, primària i especial

Acord comanda Conveni Manteniment CP

Conveni Comanda Manteniment CP

Maig 2016 – Acord Adenda al conveni – Instal·lacions

Adenda al conveni manteniment CP

Novembre 2016 – Modificació adenda

Publicació BOP comanda de gestió

Memòria anual 2016 servei

Memòria anual 2017 servei

Plànol ubicació CP

Dades de contacte dels CP

Memòria anual 2018 servei manteniment col·legis

Memòria anual 2019 servei manteniment col·legis

Memòria anual 2020 servei manteniment col·legis

Memòria anual 2021 servei manteniment col·legis

Annex tarifes encarrèc mant. col.

Notificació Acord encàrrec manten. col. púb. 27/11/2019 27/11/2019

Memòria anual 2022 servei manteniment col·legis

Memòria anual 2023 servei manteniment col·legis

 

Comanda de gestió del manteniment de la jardineria pública municipal de Torrent

Acord comanda de gestió del manteniment de la jardineria pública municipal

Conveni Comanda Manteniment de Jardineria

Publicació BOP comanda de gestió

Memòria anual 2016 servei

Memòria anual 2017 servei

Memòria anual 2018 servei jardineria

Memòria anual 2019 servei jardineria

Memòria anual 2020 servei jardineria

Memòria anual 2021 servei jardineria

Memòria anual 2022 servei jardineria

Memòria anual 2023 servei jardineria

 

Comanda per Conveni Ajuntament – Generalitat Valenciana, Xarxa XALOC

  Conveni Xaloc GVA – Ajuntament Torrent 16-06-2021

  Acord encàrrec Xaloc 26-07-2021

  Proposta d’Acord encàrrec Xaloc 02-06-2021 

 Acceptació encàrrec Xaloc Ajuntamento 28-07-2021

 Nou Conveni Xaloc GVA – Ajuntament Torrent 05-08-22

 Normes execució Acord Xaloc 03-10-2022

Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació dels servicis d’assessorament jurídics, mediació, intermediació i de negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual

Acord de col·laboració per a la comanda de Gestió entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais per a la gestió de l’Oficina d’Atenció del Centre Històric

Conveni regulador de la Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d’Educació infantil i primària, d’Educació especial i d’Adults de Torrent

Adenda al conveni regulador de la comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d’Educació infantil i primaria, d’Educació especial i d’Adults de Torrent. Maig 2016_Instal·lacions

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent per a la gestió del programa de lloguer social

Conveni col·laboració entre l’empresa pública municipal Nous Espais Torrent i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació en locals de Nous Espais Torrent S.A.U. del servici de mediació en assumptes civils relatius a la vivenda habitu

Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de l’Edificació i Nous Espais Torrent per a l’ús i difusió de la Web

Conveni de col·laboració per al foment de la rehabilitació de vivendes entre Nous Espais Torrent i l’Institut Valencià de l’Edificació

Protocol d’actuació entre la Conselleria de medi ambient, aigua, urbanisme i vivenda de la Generalitat Valenciana, Promotors públics de vivenda de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de l’Edificació per a l’aplicació del perfil de qualitat espe

Conveni de col·laboració entre Nous Espais S.A. i la Universitat Catòlica de València

Conveni marc regulador de les relacions econòmic-financeres entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A.

Conveni de col·laboració entre Nous Espais Torrent, S.A.U. i la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària, S.A. (SAREB), per a la cessió d’habitatge destinat al lloguer assequible